Luty 2013 - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NOWA ODSŁONA

Idź do spisu treści

Menu główne:

Luty 2013

Projekty Unijne

Kluczem do sukcesu każdej placówki oświatowej jest dobrze wykształcona kadra zarówno pedagogiczna jaki zarządzająca.
W roku 2013 Centrum Kształcenia Praktycznego zrealizowało projekt pt. „Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego
w Niemczech mający na celu wymianę polsko-niemieckich doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego, nr projektu 2012-1-PL1-LEO03-27636.
Projekt skierowany został do grupy 20 osób, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przedstawicieli oświaty mazowieckiej i przedsiębiorców. Realizowany był we współpracy z niemieckim Stowarzyszeniem Europa Haus Leipzig, pozostali partnerzy to Saksońska Agentura Oświaty filia Lipsk, Centrum Kształcenia i Technologii Izby Rzemieślniczej w Lipsku. Podczas tygodniowego pobytu w Lipsku (Niemcy) uczestnicy projektu odwiedzili działające przy lipskiej Izbie Rzemieślniczej ośrodki kształcenia (Centrum Technologii i Innowacji, Centrum Transferu i Środowiska), wybrane zakłady pracy zrzeszone w lipskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (zakłady BMW), Ośrodki kształcenia Izby Rzemieślniczej w Dreźnie oraz Zespół Szkół Zawodowych „Arwed Rossbach-Schule” i organizacje zawodowe tj. Centrum Kształcenia Zawodowego Uczniów z Zaburzeniami Słuchu i Mowy. Uczestnicy projektu wzięli udział w seminarium z udziałem niemieckich/saksońskich władz oświatowych ds. szkolnictwa zawodowego w Lipski na temat „Niemiecki/saksoński system szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dualnego systemu szkolnictwa zawodowego”.

Udało się zrealizować następujące tematy:
1. Wprowadzenie do niemieckiego/saksońskiego systemu szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dualnego systemu szkolnictwa zawodowego.
2. Niemiecki system dualny w praktyce.
Uczestnicy dowiedzieli się na temat niemieckiego kształcenia praktycznego w systemie dualnym, w szczególności: z przebiegiem procesu dydaktycznego, warunkami lokalowymi, rzeczowymi i finansowymi, stopniem zaawansowania technicznego i technologicznego, ciekawymi formami motywacji uczniów zdolnych, jak i uczniów mających trudności w nauce.
3. Ogólne przedstawienie głównych zadań oświatowych Izby Rzemieślniczej w Leipzig.
Porównanie systemu przygotowania i zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Polsce i Niemczech, a także uznawalności tych egzaminów na europejskim rynku pracy.
4. Rzemiosło w niemieckim systemie dualnym.
5. Ogólne przedstawienie głównych zadań oświatowych Izby Przemysłowo-Handlowej w Lipsku.
6. Rola przedsiębiorstw w dualnym niemieckim szkolnictwie zawodowym.
7. Niepełnosprawność, a niemieckie szkolnictwo zawodowe.
Zaplanowana Wymiana była odpowiedzią na wysokie i wciąż rosnące wymogi stawiane nauczycielom, aby skutecznie kształtować kompetencje i umiejętności europejskiego modelu nauczyciela w dziedzinie kształcenia praktycznego. Ponadto szkolenie miało na celu zachęcenie do nauki współczesnych języków obcych, wspieranie współpracy z partnerskim instytucjami z Europy, wspieranie innowacyjnych działań oraz nabycie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji w dziedzinie kształcenia praktycznego.
Głównymi celami projektu była wymiana polsko-niemieckich doświadczeń z zakresu kształcenia nauczycieli oraz kształcenia praktycznego młodzieży, zapoznanie się z niemieckim kształceniem praktycznym w systemie dualnym w zakresie: przebiegu procesu dydaktycznego (techniki, formy i metody pracy), warunków lokalowych, rzeczowych, stopnia zaawansowania technicznego i technologicznego (środki dydaktyczne, produkty, nowe usługi, stosowane urządzenia i maszyny); porównanie systemu przygotowania i zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Polsce i Niemczech, a także uznawalności tych egzaminów na europejskim rynku pracy, zapoznanie się z ciekawymi formami motywacji uczniów zdolnych jak i uczniów mających trudności w nauce oraz poznanie elementów słownictwa języka niemieckiego branżowego.
Wymiana doświadczeń oraz zdobyta wiedza na temat funkcjonowania europejskich placówek przyczyniła się do wyostrzenia spojrzenia na funkcjonowanie praktycznej nauki zawodu w instytucjach i placówkach w Niemczech, oszacowania słabych i mocnych stron kształcenia praktycznego w CKP W-wa. Wymiana z pewnością zaowocuje zainicjonowaniem wielu pozytywnych przemian w CKP wspieranych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty z zakresu działalności dydaktycznej tj. form, technik, stosowanych środków w kształceniu praktycznym, metod pracy z uczniami, planowania zajęć dydaktycznych w sposób inspirujący, aby uczeń mógł dostrzec szansę na krajowym i zagranicznym rynku pracy, a także modernizacji wyposażenia dydaktycznego przy wsparciu finansowym organu prowadzącego służącego efektywnemu wykorzystaniu go w rozwijaniu praktycznych umiejętności zawodowych oraz ukaże dalsze kierunki rozwoju zarówno Centrum Kształcenia Praktycznego jak i lokalnej oświaty zawodowej.
Wymiana zmobilizowała uczestników do oszacowania umiejętności i stania się kreatorem zmian zachodzących w kształceniu praktycznym, do nieustannego doskonalenia się i uczestniczenia w kształceniu ustawicznym, zorientowania na rozwój placówki i uczniów.
Uczestnicy projektu rozwinęli takie umiejętności jak: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku i porozumiewania się w grupie, elastyczne reagowanie na zachodzące zmiany, umiejętność działania.

Dzięki wymianie międzynarodowej uczestnik jest w stanie porównać warunki panujące w polskim i niemieckim kształceniu praktycznym, na tym tle dokonać analizy własnej pracy i pracy uczniów, rozwinął zdolność dostrzegania związków między nauką, a życiem. Aktywnie działa w oświatowym środowisku lokalnym i staje się inicjatorem wielu pozytywnych zmian w przebiegu praktycznej nauki zawodu.
Wymiana udoskonaliła umiejętność harmonijnego współdziałania pomiędzy władzami oświatowymi, nauczycielami kształcenia praktycznego i pracodawcami tworzącymi europejski rynek pracy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego